جمعه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۸

ریگ در کلاس انشا

پول بهتر است يا ثروت
فلاسفه قديم را عقيدت بر اينست كه:
هركه مر او را پول باشد و ثروت نباشد؛تاج خارش بر سر .
هركه مر اورا ثروت با شد و پول نباشد؛يارش در بر .
وهر كه مر او را هم اين باشد و هم آن؛خاكش بر سر.
وهركه مر او را نه اين باشد و نه آن؛تاج دكتراي افتخاري آكسفوردش بر سر.
و هركه مراو را اصلاح طلبي در سرباشد و دولت نباشد؛دو چشم انتظارش بر در.
ميرزا«عماالدين افروغ»«اشارات» مبسوطي ذيل اين بحث در نمط«هفتم» «مجلس» دارد به اين مضمون كه:
پيش از بحث بر سر بهتري پول يا ثروت في نفسه،بايد در به بودن يا نبودن راههاي گردآوري آن مباحثه نمود.وي در اين باره گويند:آن «محصولي»از ثروت كه به واسطه باد نا«صادق»فراچنگ آمده باشد؛بهتر است از آن پول كه از راه ثروت به دست آمده باشد.وان ثروت كه به وسيله شرع فرا چنگ آمده باشد بدتراست است از ثروتي كه از راه پول به دست آمده باشد.ودر باره «شرع»توضيح فرموده اند كه:وآن وسيله اي است پيچ گوشتي را ماننده،از براي آنكه در آن به صوت آرام مي خوانند و از سويي ديگر به سبكي بلند صوتي حزين از براي گريستن خلق به گوش مي رسد كه گفته اند از بهترين كارها در شرع بهر جمع آوري ثواب پولي گرياندن خلق است.گويند:ارمكي ها خلقي بوده اند در اين كار به غايت وارد.تمت كلام افروغ.
اما در اين ميان نمايندگان مجلس هشتم را اصلن موضوع بحث چيز ديگري است. آنها گويند كه نه علم بهتر است نه دانش بلكه پول وثروت از همه اينها بهتر خواه به دندان گردآوري شده باشد يا به دندان گردي خواه به مدد باد و نا صادقي و .....الخ.وگويند كه آنها (يعني نمايندگان مجلس هشتم) برسياق همين عقيده تند خود نماد علم و دانش دولت بهيه نهم آلدكتور«علي كردان»كه از شدت تفضل و فزوني دانش در دارالعلم آزاد كرج به پراكندگي علم و سواد صداقت مشتغل بوده است را ازكابينت داخله كشور بركنار وبه جاي آن «محصولي» نامي كه پيشترها تحصيل علم را رها وبه مدد بادهاي ثروت آور به تحصيل پول اشتغال داشته است را به عنوان نماد سرمايه در كابينت دولت بهيه نهم كار گذاشتند و اصلن هم به فرمايشات اين و آن كه نان خشك و كتلت نماد فقر دولت نهم ربطي به سرمايه داري «محصولي»ندارد؛توجهي ننمودند.تمت فرمايشات مجلسي ها.
و اما در سمت چپ اين ميان اصلاح طلبان را عقيدت اينست كه نه آن نه آنها بلكه بايد در نظرات اين و آنها و آن اصلاحاتي بعمل آيد.و آن اصلاح اينكه ثروتي كه از راه دانش نه از راه دانشگاه گرد آمده باشد و دانشي كه از راه ثروت گرد نشده باد بهتر است.ايضن توسعه فرهنگي يعني آسفالت راههايي كه به دانشگاه و فرهنسرا ختم مي شود بهتر است از توسعه اقتصادي يعني آسفالت راههايي كه به مسجد جمكران و هيئات سينه زني ختم مي شود.تمت فرمايشات اصلاح طلبان.
از همه اينها كه رد شويم؛اصل بر اصولگرايي است مگر خلاف آن ثابت شود.و اصولگرايان را عقيدت اينست كه توسعه اقتصادي افضل است بر توسعه سياسي و فرهنگي خواه به اقتصاد منجر شود خواه نشود پول مال ماست وديگران بايد از ما گدايي كنند :اقتصاد كميته امددادي.تمت كلام اصولگرايان.
تمت چرنديات ريگ. ببخشيد اين بود اشاي من.
نوشته شده در یکشنبه هفدهم آذر 1387ساعت 14:29 توسط علی مصلحی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر